เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงหลังคา และห้องนํ้า ห้องส้วม อาคาร ๔ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.(P๖๔๐๑๐๐๐๗๓๖๗)

35

640108-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.