เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ (ห้วง ต.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖) ครั้งที่ ๓

31
660214-10