เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดหาแบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ สาย ขส. ของ กกล.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (P๖๔๐๑๐๐๐๕๘๔๑)

38

640107-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.