เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมบูรณาการกำลัง ๓ ฝ่ายในการลาดตระเวนทางน้ำ ตามแนวลำน้ำชายแดนไทย-มาเลเซีย(๘.๓.๔)(๙๙๓,๘๗๐.๐๐บาท)

285
650222-005