เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ (ห้วง ต.ค.๖๔-มี .ค.๖๕) ครั้งที่ ๓(๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐บาท)

315
650222-006