กิจกรรมพบปะพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกสานใจสู่สันติและศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี

182

          วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.00 น.  ณ  กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ธิรา  แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ พบปะ พูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกสานใจสู่สันติและศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ในพื้นที่ทั้ง 37 อำเภอ ในประเด็นสร้างภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาชิกสานใจสู่สันติและศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ในกิจกรรมมีการพบปะพูดคุย ประเด็น “สารัตถะเน้นการลดเหตุรุนแรงเพื่อสร้างภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” จากผู้แทน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการไก่กระดูกดำและชวนชิมเมนูพิเศษ “ไก่ดำตุ๋นยาจีน, ซุปไก่ดำมลายู” จากศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี และเยี่ยมชมร่วมปลูกต้นกระท่อม ณ ศูนย์เรียนรู้ “กระท่อมไก่ดำ นำเศรษฐกิจ”

          พลโท ธิรา  แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาทางออกกับความขัดแย้ง ชี้ให้เห็นว่าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการรับฟังปัญหาในพื้นที่จากผู้แทนสมาชิก เพื่อนำไปพิจารณาและหยิบยกประเด็นดังกล่าวไปสู่กระบวนการพูดคุย การลดเหตุรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอน ทางคณะพูดคุยจะนำไปสู่เวทีการพูดคุย ทั้งนี้ ฝากไปยังพี่กลุ่มสมาชิกฯ สื่อสารส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชน ให้ทุกคนแสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเอกให้กลับมาสงบสุข ทุกคนล้วนมีบทบาทและหน้าที่ที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า