กิจกรรมดำนาลงแขก พหุวัฒนธรรม สร้างเสริมความสามัคคีในชุมชน

688

          พันเอก ภาคิน  เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการต่างๆ ในพื้น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และมวลชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดำนาลงแขก พหุวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้น  ณ  แปลงนาของนายมะนาเซ เปาะเยาะ หมู่ที่ 7 บ้านลูโบ๊ะเย๊าะ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชน ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ ในการร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีของไทย และสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชน

          สำหรับกิจกรรมดำนาลงแขก พหุวัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้จัดตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (วิถี New Normal) โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ยังได้มอบพันธุ์กล้าให้ชาวนา เพื่อนำไปขยายปลูกในแปลงนาของตนต่อไป ซึ่งการร่วมแรงร่วมใจของกันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี แม้จะต่างศาสนา ต่างภาษาแต่ยังคงมีหัวใจเดียวกัน ยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอมา เป็นการสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะตลอดทั้งกิจกรรม

          ประเพณีลงแขกดำนา แท้จริงแล้ว เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งประเพณีลงแขกดำนา แต่โบราณนั้น นอกจากจะทำให้เกิดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นบ้านแล้ว แต่ละพื้นที่อาจมีการขับร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ หรือการจัดเตรียมข้าวปลา-อาหาร และอาหารคาวหวาน เอาไว้เลี้ยงเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาช่วยลงแขกดำนา เมื่อลงแขกเสร็จ ก็มักจะเวียนกันไปช่วยลงแขกในแปลงนาอื่นของเพื่อนบ้าน จนสิ้นสุดของฤดูการทำนาในช่วงนั้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้าน ที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า