พิธีปิดการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ในยุคดิจิทัล (Young Digital PR) รุ่นที่ 1 เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

51

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ในยุคดิจิทัล (Young Digital PR) รุ่นที่ 1 เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นเยาวชนช่วงอายุ 16 – 25 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา , ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ตลอดจนเยาวชนจากโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม

          พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการสร้างคอนเทนต์ในระหว่างการฝึกอบรมในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ที่ไม่ได้รับรางวัล ให้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น จากการรายงานผลการฝึกอบรม ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นั้น ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะเห็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนา และเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ที่มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถที่จะประสานงานในการประชาสัมพันธ์ กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึงจะได้เป็นการต่อยอดในการเรียน หรือการประกอบอาชีพต่อไป ในอนาคตได้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ ทุกคน จะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นนักประชาสัมพันธ์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ เป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในสังคม หรือชุมชนของตนเองได้ในอนาคต และหากมีข้อสงสัย ในการดำเนินการต่างๆ ยังคงสามารถสอบถามมายังพี่ๆ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ตลอดเวลา ตามช่องทางการสื่อสารที่ให้ไว้แล้ว”

            ทั้งนี้ การฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ในยุคดิจิทัล (Young Digital PR) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจอย่างมาก และสามารถเป็นตัวแทนของสถานศึกษา ตลอดจนสามารถเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรับรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลงานที่มีประโยชน์เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า