กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขอความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใช้อากาศยานที่ใช้การควบคุมการบินจากภายนอก (Drone : โดรน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

221

          ห้ามอากาศยานที่ใช้การควบคุมการบินจากภายนอก ทำการบินเข้าไปในบริเวณฐานปฏิบัติการ จุดตรวจ รวมทั้งที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร หรือห้ามการใช้อากาศยานในลักษณะใช้ติดตาม เฝ้าตรวจ สอดแนมการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยให้ยึดถือตามประกาศอย่างเคร่งครัด

          ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล และของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า