ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมหารือ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชาวพุทธในพื้นที่

204

          วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา” และสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้กิจกรรมด้งกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม และวัฒนธรรมทางศาสนาของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้,พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา ร่วมประชุมหารือ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ในพื้นที่, คณะทำงานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมประชุม

          พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี และสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ รวมทั้งจรรโลงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา” และสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ได้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 ที่วัดมุจลินทวาปิวิหาร (วัดตุยง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ มาร่วมสืบสานกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงออกถึงอัตลักษณ์วิถีชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า