เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

67
ตารางแสดงวงเงิน กำหนดราคากลาง บก.06