พบปะ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มองค์การระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

57

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น.  ณ  โรงแรม ลากูนา แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มองค์การระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ โดยมี ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมประชุม

          พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะคนทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานในศูนย์สันติวิธี ซึ่งศูนย์สันติวิธี มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงตั้งใจให้การพบปะหารือกับองค์การต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ต่างประเทศอื่น ๆ ครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดมุมมองและแนวทาง ที่สามารถร่วมมือนำไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายให้เป็นปกติสุขมากขึ้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทำหน้าที่หลักในการกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานโครงการร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง ซึ่งส่งผลดีต่อพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม โดยที่ไม่มีผู้ใดรู้สึกว่าทิ้งไว้ข้างหลัง สำหรับการทำงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกับ ICRC ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การทำงานและรับผิดชอบในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำความสงบสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้พูดถึงประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงการบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของศูนย์สันติวิธีต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า