พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

50

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ โดยเริ่มที่ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่เหยียบวัตถุระเบิดขณะสืบหาข่าวยาเสพติดได้รับบาดเจ็บ 2 นาย และเหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 นาย รวมถึงเหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์หุ้มเกราะ เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 นาย และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จากเหตุเหยียบวัตถุระเบิดขณะออกสืบข่าวยาเสพติด เหตุวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดจำนวน 2 นาย และเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 441 เหตุเกิดวันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้กำลังพลบาดเจ็บ 2 นาย รวมถึงเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถหุ้มเกราะ เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 441 เหตุวันที่ 16 มกราคม 2567 บาดเจ็บ 4 นาย โดยมี พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์  เฉลิมศรี ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, นายอำเภอธารโต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลให้การต้อนรับ

        ในการนี้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวว่า ครั้งนี้ได้นำพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กระผมได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และกำลังพลที่ทำหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน พร้อมทั้งทรงพระราชทานกำลังใจ ทรงขอบใจ และชื่นชมครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ และสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการปฏิบัติหน้าที่ จำเป็นต้องมีแผน เช่น แผนเผชิญเหตุ แผนระวังป้องกัน เพื่อรองรับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ปฏิบัติงานต้องมีสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา มีเหตุ มีผล ก็จะทำให้ภารกิจสำเร็จได้การทำงานใด ๆ ย่อมผิดพลาดได้เสมอ หากแต่นำข้อผิดพลาดนั้นมาเรียนรู้ หากเกิดขึ้นอีกจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย

         จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนรับฟังสรุปความคืบหน้าคดีสำคัญ จากกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมหารือและสรุปแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้มากที่สุด โดยมี พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์  เฉลิมศรี ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

          และเมื่อเวลา 13.30 น. องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและขยายอาคาร สถานศึกษาและหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น โดยจะดำเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ รุ่นที่ 14/2567 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนติดตามการมีงานทำของศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13/2566 อีกทั้งร่วมหารือ แก้ไขปัญหาข้อข้องต่าง ๆ พร้อมมอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

          ทั้งนี้ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมให้เยาวชนนอกระบบใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสม มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างที่หลากหลาย รวมทั้งมีอาชีพอันเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นพลเมืองดี เป็นที่พึ่งของตนเองครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

         ก่อนเดินทางกลับ องคมนตรี และคณะฯ เดินทางยังฐานปฏิบัติการคุ้มครองตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 30 ชุด มอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยมี พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, นายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลให้การต้อนรับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า