คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เปิดเวทีรับฟังเสียงพี่น้องชาวไทยพุทธ จชต. นำข้อเสนอแนะประกอบร่างแผน JCPP

116

          วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังเสียงพี่น้องชาวพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อเสนอสันติสุข สันติภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดของร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม (JCPP) รับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กว่า 150 คน เพื่อนำข้อเสนอจากเวทีนี้ไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติมประกอบในร่างแผน JCPP โดยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ในพื้นที่, ปัญหาด้านการศึกษา การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม, ปัญหาด้านความรุนแรง ความปลอดภัย และความสันติสุข นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และนำความสันติสุขกลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

          รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยพุทธได้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของภาครัฐมาโดยตลอด ซึ่งการประชุมในวันนี้ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยพุทธจะได้เสนอแนะ ให้คณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการต่างๆ ไปปรับปรุงเพิ่มเติม ในร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม (JCPP) และนำเสนอต่อ สมช. เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนข้าสู่โต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างอีกครั้ง และในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และพร้อมให้การช่วยเหลือ โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า