“ทหารพราน 44” ทอดผ้าป่าสามัคคี ส่งเสริมพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

84

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และพื้นที่ข้างเคียง เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น “งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2567” เพื่อจัดหางบประมาณในการสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ สถานที่ในการประกอบศาสนกิจทางศาสนาพุทธ อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่

          ทั้งนี้ ทางหน่วยได้จัดกำลังพลในส่วนของ หมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการแจกเครื่องดื่ม “ชาชักเย็น” และ “น้ำอัญชันมะนาว” เพื่อบริการให้กับผู้ที่มาร่วมในประเพณีฯ โดยได้ดำเนินการ ณ วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า