พิธีปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับ ชคต. ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567

181

         วันนี้ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ไทยต้องเป็นไทย ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือน ให้กับชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายหมวดเอก ธรอธิป อัครศรีกร เลขาธิการ กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตำแหน่ง รองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ผู้ช่วยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการทั้ง 3 ชุดปฏิบัติการ จำนวน 51 ชุดคุ้มครองตำบล  จำนวน 204 นาย ให้การต้อนรับ

          พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบลตามแนวนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีเจตนารมณ์ต้องการให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในชุดคุ้มครองตำบล มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่หมู่บ้านตำบล ที่ชุดคุ้มครองตำบลรับผิดชอบ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดปฏิบัติการงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่และชุดเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมการรับฟังการบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลักการญิฮาดในศาสนาอิสลาม และยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม (RKK) และการรับฟังการบรรยาย สร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกฝังอุดมการณ์ การปรับทัศนคติ และการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปลูกฝังอุดมการณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติกฎหมาย  ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลักสิทธิมนุษยชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดการเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) การเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือน (CBP) การเสริมสร้างหมู่บ้านฮูกุมปากัต การสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา และการสร้างความเข้าใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรับฟังการบรรยายความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะและฝึกปฏิบัติการพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะท่าทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า