แม่ทัพภาคที่4เน้นสานต่อนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้

3902

          นโยบายสำคัญเร่งด่วนของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คือ เดินหน้าขจัด ตัดวงจรผู้เสพกับผู้ค้ายาเสพติดในทุกพื้นที่ภาคใต้ โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน ทั้งการจับกุมดำเนินคดี ตามกฎหมายและการบำบัดฟื้นฟูรักษา โดยใช้สภาประชาธิปไตยตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และแนวทางการบำบัด Camp 35 เชื่อมโยงกับกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) ควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สำคัญและทำให้ประชาชนได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน การเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือคลายทุกข์ให้ประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข “เพราะทุกข์ในใจของพ่อแม่ คือ ลูกหลานติดยาเสพติด”  จึงต้องดำรงความมุ่งหมายเดินหน้าขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า