เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมฝึกทบทวนหัวหน้าชุด คุ้มคองตำบล(๑.๒.๑.๖)

91
670117-08