เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ห้วง ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗) ครั้งที่ ๒

193
670117-07