เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมบูรณาการกำลัง กดดัน เฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายไม่ให้สนับสนุนกลุ่ม ผกร. (๑.๓.๑)

140
670115-04