เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กิจกรรมการจัดอาสาสมัคร ประจําพื้นที่ดูแลหมู่บ้านเป้าหมาย (๔.๑.๑)

58
670115-05