ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงปฎิบัติการภาคพื้นของบก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๔) ( P๖๔๐๕๐๐๐๒๘๗๒ )

474
640506-002

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.