ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาเครื่องแต่งกาย ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ นขต. ประจาปีงบประมาณ 2567

121
661019-01