กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดวิทยากรสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทหาร ก่อนช่วยเหลือประชาชน

26

          วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้ พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจกฎหมายความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษชนให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 10 รวม 100 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

          พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นดำริของท่านแม่ทัพภาคที่ 4  มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเดิมกฎหมายเป็นเครื่องมือ และตัวชี้วัดในการปกครอง การให้ความรู้ในครั้งนี้ จะเปลี่ยนผ่านให้กฎหมายคือเครื่องมือและเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนา ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ก่อนนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า