กิจกรรม “เสาธง 5 นาที” เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

37

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านประจัน บ้านประจัน ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านประจัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมร่วมทำกิจกรรม “เสาธง 5 นาที” นำนักเรียนร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลัก “ความสงบ ความสันติ และรู้ รัก สามัคคี” ตลอดจนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานยังนำนักเรียนร่วมทำกายบริหาร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ส่งเสริมการเคารพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนมีใจรักการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ต่อสังคม ประเทศชาติ อีกทั้งได้บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนตามโครงการ “เกศาสานใจ” เพื่อให้น้องนักเรียนได้มีทรงผมสั้น สะอาดเรียบร้อย และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า