พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนหลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม มุ่งหวังสร้างเครือข่ายเยาวชน สร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาและต่อยอด สู่ชุมชน

25

           จากการจัดโครงการค่ายเยาวชนหลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มิถุนายน ที่ผ่าน มีผู้เยาวชนร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน สานสัมพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และอุดมการณ์รักชาติ รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเมือง จังหวัดปัตตานี ดร.เอกนรินทร์  เรืองรักษ์ ผู้ช่วยรองอธิบดีฝ่ายนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการค่ายเยาวชนหลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม ในกิจกรรมมีการมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมในอุดมคติ” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ, มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนตลอดจนกิจกรรมอำลา

           พันเอก ธนวัชระ  วิเศษศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า การจัดโครงการที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม นับเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ทาง โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบกดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้การอยู่กัน ตลอดจนเปิดประสบการณ์ให้มาเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้และปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนได้นำประสบการณ์กลับไปต่อยอดในสถานศึกษารวมถึงขยายสู่ชุมชนต่อไป

           ด้านนางสาวนารินี  เจะสะแม ผู้แทนจากโรงเรียนเตรียมศึกษา กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่สำหรับตัวเธอเองที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และมาสัมผัสกับบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน ต่างศาสนา ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน แม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆ แต่ก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด และจะนำความรู้กลับไปต่อยอดในการใช้ชีวิตในสังคมให้มากที่สุด ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เชื่อว่าโครงการฯ นี้จะสามารถเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า