รองแม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมติดตามภารกิจสำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เน้นย้ำควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย พร้อมติดตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด CBTx

26

          วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง มอบนโยบายแนวทางทางในการปฏิบัติงานให้กำลังพล โดยมี พันเอก วรจิตร  ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44  และกำลังพลให้การต้อนรับ

          โดย รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า วันนี้มาติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ในพื้นที่รับผิดชอบของ อ.สายบุรี อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ซึ่งในพื้นที่ อ.สายบุรี ที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เข้มงวด เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด รวมถึงติดตามโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ถึงการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งโครงการสานใจสู่สันติ, การพูดคุยเพื่อสันติสุข และย้ำถึงกำลังพลศึกษาข้อมูล แนวทางการทำงาน บริบทของพื้นที่ให้ครอบคลุม ตลอดจนปฏิบัติงานด้วยความมีสติ คิด วิเคราะห์อย่างรอบคอบ แม่นยำ แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พร้อมทั้ง สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งด้านการปฏิบัติงานความมั่นคงเชิงรุก การดูแลพื้นที่ การปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน 5 งานหลักของแม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดจนด้านการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งการสร้างความเข้มแข็งชุมชน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนภารกิจสำคัญในการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วย

           พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งสามารถควบคุมพื้นที่เชิงรุกได้อย่างดี พร้อมให้กำลังใจกำลังพล และมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

           จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ไปยังชุมชนบำบัด CBTx ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี  เพื่อติดตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด CBTx  พร้อมมอบเครื่องบริโภคให้แก่กำลังพล โดยมี ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 44 และกำลังพลให้การต้อนรับ สำหรับโครงการชุมชนบำบัด CBTx เป็นการบําบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีรูปแบบการรักษาในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะต่อผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาในชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรักษาในระยะเริ่มต้นถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและสร้างความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษาและการคืนผู้ป่วยสู่สังคม รวมถึงการบำบัดด้วยยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 คน เป็นเยาวชนในพื้นที่ ต.ปะเสยะวอ ระยะเวลาการบำบัด 45 วัน ซึ่งมีการฝึกอาชีพให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทางด้านกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจเพียง ด้วยการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปกระกอบอาชีพได้ ตลอดจนสนับสนุนครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งในการแก้ปัญหายาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า