กอ.รมน.ภาค 4 สน. ติดตามให้กำลังใจ หนุ่มวัย 30 ปี บอกเล่าประสบการณ์วังวนยาเสพติดนานกว่า 20 ปี ภูมิใจที่ทุกภาคส่วนไม่ทอดทิ้ง มอบแสงสว่างและกำลังใจกลับมามีชีวิตใหม่

113

          วันนี้ ( 11 สิงหาคม 2566 ) เวลา 10.00 น.  พันเอก วรฉัตร แสงสมบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และอำนวยการ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยชุดประสานงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่มีบุตรหลานที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx (Community Based Treatment) ที่ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ทหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมวลชนจิตอาสาร่วมพบปะเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือ และ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวของนายสุธรรม ธนามาศ มีอายุ 30 ปี  เป็นหนึ่งในผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และอาศัยอยู่กับคุณยาย ชื่อ นาง แยหนะ  มะสาแมง วัย 79 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวและเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เคลื่อนไหวลำบาก  จึงเป็นแรงผลักดันให้เจ้าตัวอยากกลับคืนสู่สังคมแบบมีความสุข โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าอดีตเป็นผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเริ่มจากการสูบบุหรี่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นเริ่มดมสารระเหยตอนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงสูบกัญชาตอนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นเริ่มกินยาอัลปราโซแลม และดื่มน้ำกระท่อม ตลอดจนเสพยาเสพติดเรื่อยมาจนเมื่ออายุ 30 ปี สมัครใจอยากเข้ารับการบำบัดรักษา เพราะนึกถึงครอบครัว และที่ผ่านมามีแต่ทำให้พวกเขาเสียใจ หวังกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเพื่อดูแลคุณยายที่เปรียบเสมือนผู้เป็นแม่ที่อาศัยร่วมกันสองคนแบบไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด อีก พร้อมกล่าวขอบคุณและภูมิใจอย่างยิ่งที่แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และทุกภาคส่วนที่มอบกำลังใจและแนะนำให้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับใบประกาศนียบัตร และสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  โดยได้เรียนรู้วิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จนสามารถประกอบอาชีพและเปิดร้านเป็นของตัวเอง สร้างรายได้แก่ครอบครัวในปัจจุบัน พร้อมย้ำว่าอยากฝากถึงผู้ที่ยังพึ่งยาเสพติดอยู่ ขอให้นึกถึงครอบครัวของเราให้มาก เพราะหากเราตั้งใจจริง การเอาชนะใจตัวเองไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาจจะไม่ง่าย แต่ความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น จากครอบครัวเป็นพื้นฐานที่นำพาให้ผู้ที่เคยพลาด ก้าวข้ามไปสู่ชีวิตใหม่ได้

          ทั้งนี้กระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจากยาเสพติด ด้วยกระบวนการ (CBTx ) เป็นกระบวนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฟื้นฟูทางการแพทย์และทางสังคม โดยใช้ศักยภาพและความร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามบริบทและวิถีของชุมชนนั้นๆ โดยใช้กระบวนการ ( CBTx ) 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยการค้นหา คัดกรอง บำบัดฟื้นฟู การลดอันตรายจากยาเสพติด และการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคม ตลอดจนการส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขต่อไป ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดสามารถลด ละ เลิก และไม่กลับไปมีพฤติกรรมเสพติดซ้ำอีก อย่างไรก็ตามกำลังใจจากคนรอบข้างและโอกาสจากสังคม เป็นส่วนสำคัญที่เปิดกว้างให้พวกเขาได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้ง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า