เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ ปรับปรุงอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) (P๖๓๐๘๐๐๑๒๓๑๑)

618

630813-011