เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ จัดหา สป.ป้อมสนาม (สบ.สาย ช.) ของ กกล.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)(P๖๓๐๘๐๐๑๒๓๔๖)

1114

630813-010