เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างปรับปรุงโรงจอดรถด้านหน้าอาคาร ๔ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๙๗๗,๙๐๐)

25
1.ประกาศแผนจ้างปรับปรุงโรงจอดรถ 7 เม.ย.65