ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ กับผู้นำศาสนา ในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

323

          วันนี้ เวลา 17.30 น. ณ มัสยิดบ้านตัสดีกียะ์ หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ประจำปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้นำหมู่บ้าน, ชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ในการสร้างสภาวะเกื้อกูลการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน และมอบอินทผาลัมและสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้นำศาสนา เพื่อใช้ละศีลอด ในช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมกันนี้ยังได้พบปะพูดคุยและเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Cobid-19 ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติตนตามกระทรวงสาธารณะสุขกำหนด โดยมี ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมมีการพบปะพูดคุย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การอ่านดุอา และเปิดปอซอร่วมกัน

          นายนาเส็ด  เบ็นแหละแหนะ อีหม่ามประจำมัสยิดตัสดีกียะห์ กล่าวว่า เมื่อถึงห้วงเดือนรอมฎอนในทุกปี ทางคณะกรรมการมัสยิด จะจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และละศีลอด (เปิดปอซอ) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทุกคนจะร่วมกันเปิดปอซอโดยนำอาหาร น้ำดื่มมาร่วมรับประทานกันที่ลานมัสยิดซึ่งเป็นภาพที่คนในพื้นที่มักจะคุ้นเคยกัน แต่ในช่วงสองปีหลังมานี้ เนื่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กินกรรมดังกล่าวเริ่มห่างหายไป แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม คือ จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม หรือนำอาหารไปแจกจ่ายตามบ้านแทน สำหรับวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดี หลังจากที่สถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอีกครั้ง และรู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมของพี่น้องมุสลิม แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานไม่เคยทอดทิ้งมาร่วมพบปะให้กำลังใจ เป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างพื้นที่ให้มีแต่ความรักความสามัคคี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความสันติสุขของทุกคน ถึงแม้จะอยู่ท่ามดลางวิกฤตโควิท-19 ก็ตาม

          พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมเปิดบวชกับผู้นำศาสนาในพื้นที่ หลังจากที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้มานานเนื่องจากโควิด-19 และในนามของหน่วยงานภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ เป็นการสร้างรักความสามัคคีในชุมชน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยพร้อมให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกกิจกรรมในห้วงเดือนรอมฎอน สำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น  และตั้งใจนำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้แก่ผู้นำศาสนาตามมัสยิดต่างๆ เพื่อให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ได้บริโภคในห้วงของการละศีลอด หากมีโอกาสก็จะกับร่วมกิจกรรมเปิดปอซอกับพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมตลอดห้วงรอมฎอน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า