เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 ไตรมาส 4 (ห้วง ก.ค. – ก.ย.65) ครั้งที่ 3 ( 3,700,00.00 บาท )

73
650801-006