ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำหรับเป็นห้องประชุม กพบ.ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๔,๙๐๐.๐๐ บาท

280
640726-001

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.