ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2564 (1,015,938.00)

697

เปิดเผยราคากลาง เครื่องแต่งกาย ปีงบ ๖๔

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.