ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งบซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ รายการซ่อมแซมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย

37
640428-001

ฉก.อโณทัย