ประกาศ ฉ.ก.อโณทัย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งบซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย ( P๖๔๐๔๐๐๑๗๘๒๓ )

40

640428-002
640428-003

ฉก.อโณทัย