ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดหาวัสดุสำหรับการเคลื่อนย้าย/สร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๔๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๒๓๙๘๒ )( ๑,๔๙๙,๗๔๑.๐๐ บาท )

261
640621-010

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.