ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดหาวัสดุสำหรับการเคลื่อนย้าย/สร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๒๓๙๘๓ )( ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

90
640621-011

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.