ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดหาวัสดุสำหรับการเคลื่อนย้าย/สร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.๔๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๒๓๙๗๘ )( ๘๘๕,๖๖๙.๐๐ บาท )

92
640621-009

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.