เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ปรับปรุงทำฉากบังตาและห้องนํ้าที่พักกำลังพล สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (บาราเซาะห์) (P๖๔๐๑๐๐๑๓๘๑๘)

804

640113-002

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4สน.