เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ปรับปรุงอาคารที่พักกำลังพล และห้องนํ้า – ห้องส้วม บริเวณ ด้านหลังสำนักงาน สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (P๖๔๐๑๐๐๑๓๗๑๖)

558

640113-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.