เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมการปฏิบัติการร่วม ๓ ฝ่าย และการบังคับใช้กฏหมายในเขตเมืองและเมืองเศษฐกิจ (๓.๒.๔)

28
660119-06