ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ ด้านหน้า ศอชต.

51
630715-004