ตารางแสดงวงเงินโครงการ ปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ ด้านหน้า ศอชต.

94
630715-004