จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ของ ศสว

337
651219-01