เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (น้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖)

169
651219-02