ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ห้อว ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗) ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45