ด้วย นายฮาเก  กอตต์ฟรีด เกนโกบ (Mr.Hage Gottfried Geingob) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะมีอายุ 82 ปี 

416

นายกรัฐมนตรี จึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อไว้อาลัยแด่ นายฮาเก  กอตต์ฟรีด เกนโกบ ต้ังแต่วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 3 วันทําการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนด วันดังกล่าว

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  ลดธงครึ่งเสา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า