ปิดการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

25

          วันนี้ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผู้บังคับกองร้อย และฝ่ายอำนวยการของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปลัดอำเภอ, นายตำรวจระดับสารวัตร, รองสารวัตร, เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครึ่งปีหลัง) จำนวน 128 นาย เข้าร่วมปฐมนิเทศไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

          โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับฟังการบรรยายสรุปงานสำคัญเชิงนโยบาย ทั้งด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนา ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2566 รวมไปถึงสถานการณ์แนวโน้มการก่อเหตุรุนแรง, แนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าว ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้แบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อระดมสมองเสนอแนะแนวทาง ความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ว่า อยากให้ทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของตนเอง ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายงานสำคัญ 5 งาน ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน อันจะนำไปสู่ความสงบสุข และความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า