รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป ฉก.ทพ.41 ปลอดภัยทุกเส้นทาง เพื่อนำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่ อย่างยั่งยืน

24

          วันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน 5 งานสำคัญ ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการ มาตรการการทำเส้นทางให้ปลอดภัย โดยมี พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , พันเอก พงศกร แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และกำลังพลร่วมให้ต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม

      โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำกำลังพลถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยทุกเส้นทาง ปฏิบัติหน้าที่อย่าประมาท ต้องให้มีความปลอดภัย ไม่อยากให้มีการสูญเสีย เพราะทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน ที่ผ่านมาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีสติ และอดทน ทำเพื่อประชาชน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบสุขในพื้นที่ ตลอดจนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้วางแผนการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีการพูดคุยถึงประเด็นสำคัญ ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา หน่วยได้ยึดถือแนวทางการทำงานในพื้นที่ และดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ สำเร็จลุล่วง ตรงตามความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อนำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า